Innovere

Øke innovasjon i behandling og på tjenestenivå
Oral helse KAG vil styrke nyskaping innen oral helse for produkter, tjenester og prosesser som gir økt samfunnsnytte.

Om Innovere

Innovasjon skal være forskningsbasert, og en bedret tjeneste eller verdiskapning er implisitt i innovasjonsbegrepet. Innen tannhelsefeltet har også produkt- og prosessinnovasjon av medisinsk teknisk utstyr en vesentlig rolle med samarbeidsmuligheter med næringslivet.

Demografisk utvikling, endringer i befolkningens tannhelse, pasientgrupper med spesielle utfordringer og økende krav til avanserte og kostbare tjenester gjør at tannhelsetjenesten står overfor utfordringer der enkelte av disse kan løses ved hjelp av nyskapinger. Både utviklings- og forskningsprosjekter vil være aktuelt innen dette satsingsområdet.  

Samfunnsnytte

Innovasjon innen oral helse rommer nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som gir økt samfunnsnytte i form av bedre tannhelsetjenester eller et mer velfungerende tannhelsesystem.

Nils Petter Fossland
Avdelingssjef
Epost
Wenche Moe Thorstensen
Overlege øre-nese-hals og førsteamanuensis
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv