Innovere

Øke innovasjon i behandling og på tjenestenivå

Oral helse KAG vil styrke nyskaping innen oral helse for produkter, tjenester og prosesser som gir økt samfunnsnytte.

Innovere

Øke innovasjon i behandling og på tjenestenivå

Styrke nyskaping innen oral helse for produkter, tjenester og prosesser som gir økt samfunnsnytte.

Samfunnsnytte

Innovasjon innen oral helse rommer nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som gir økt samfunnsnytte i form av bedre tannhelsetjenester eller et mer velfungerende tannhelsesystem.

Om innovere

Innovasjon skal være forskningsbasert, og en bedret tjeneste eller verdiskapning er implisitt i innovasjonsbegrepet. Innen tannhelsefeltet har også produkt- og prosessinnovasjon av medisinsk teknisk utstyr en vesentlig rolle med samarbeidsmuligheter med næringslivet.

Demografisk utvikling, endringer i befolkningens tannhelse, pasientgrupper med spesielle utfordringer og økende krav til avanserte og kostbare tjenester gjør at tannhelsetjenesten står overfor utfordringer der enkelte av disse kan løses ved hjelp av nyskapinger. Både utviklings- og forskningsprosjekter vil være aktuelt innen dette satsingsområdet.  

Kontaktpersoner

Nils Petter Fossland

Avdelingssjef
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
E-post

Wenche Moe Thorstensen

Overlege øre-nese-hals og førsteamanuensis
Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og INB NTNU
E-post