Integrere

Integrere oral helse i øvrige helse- og sykdomsforhold
Oral helse skal vurderes på lik linje med andre helsedeterminanter i forebygging, utredning, behandling og oppfølging.

Om Integrere

Oral helse påvirker og blir påvirket av vår somatiske helse, psykiske helse og livssituasjon. Dårlig oral helse er assosiert med flere systemiske sykdommer som hjerte-/karsykdommer, diabetes og lungesykdommer, samt har betydning for ernæring. I tillegg er det flere sykdommer som påvirker oral helse enten grunnet sykdommens art eller som bivirkninger av behandling.

Mange av de som faller utenfor den offentlig eller private tannhelsetjenesten vil kunne nås gjennom kommunale helsetjenester eller spesialisthelsetjeneste, på sykehus, i institusjon eller i hjemmetjenesten. Det er et behov for at munn- og tannhelse integreres sterkere i øvrige helsetjenester.

Samfunnsnytte

Integrasjon av oral helse i forebygging, utredning og behandling vil bidra til en persontilpasset og helhetlig pasientoppfølging. En forutsetning for helhetlige pasientløp er bedret samhandling på tvers av tjenestedisipliner. Dette vil potensielt være ressursbesparende både med hensyn til pasientomsorg og helselogistikk.

Ingrid Løvold Mostad
Klinisk ernæringsfysiolog og forsker
Epost
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningsleder
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv