Utdanne

Styrke undervisnings- og utdanningstilbud innen oral helse
Oral helse KAG vil etablere undervisnings- og utdanningstilbud for å styrke det regionale fag- og forskningsmiljøet innen oral helse. Tverrfaglighet og integrering av oral helse i annen helsefaglig utdanning, i pasientbehandling, i helse- og omsorgstjenester og i forskning er høyt prioritert.

Om Utdanne

Midt-Norge har per i dag dårlig dekning av tannlegespesialister og forskningsmiljøet innen oral helse er lite og sårbart. Det er ikke odontologisk lærested i landsdelen og derav heller ikke noe etablert akademisk miljø innen odontologi. Odontologiske universitetsmiljøer trekker til seg både spesialister og forskere. Oral helse KAG vil tilby deler av spesialistutdanning for tannleger i regionen og vil være et attraktivt fagmiljø som vil være stabiliserende for fagfeltet i Midt-Norge.

Tverrfaglighet i utdanning og yrkesutøvelse er helt avgjørende for en helhetlig tilnærming til helse og sykdom. Økt integrering av oral helse i andre helsefagutdanninger er et viktig og overordnet mål; munnen er en del av kroppen.

Samfunnsnytte

Muligheter for odontologisk spesialisering og forskning i regionen gir bedre spesialistdekning og flere med vitenskapelig kompetanse. Dette vil gi et regionalt fortrinn ved konkurranseutsatt forskningsfinansiering.

Integrasjon av oral helse i utdannelsen og utøvelsen av øvrige helsefag vil sikre et helhetlig helsetilbud til det beste for befolkningen.

Lars Martin Berg
Tannlege (multidisiplinær odontologi)
Epost
Hedda Høvik
Forsker
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv