Om oss

Oral helse KAG representerer en samling av forskere og klinikere med en spesialisert interdisiplinær ekspertise innen oral helse.

Formål

I Midt-Norge er det mange forskningsprosjekter av høy vitenskapelig kvalitet og den kliniske virksomheten er bred. Imidlertid mangler vi en felles tverrfaglig tilnærming og koordinering av disse prosjektene. Ved å formalisere samarbeidet og samle prosjektene i regionen ønsker vi å danne en plattform som fostrer økt samarbeid og kommunikasjon innen fagfeltet, og som igjen styrker vitenskapelig gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt. Oral helse KAG er et samarbeid mellom Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) ved NTNU, Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer ved St. Olavs hospital og Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune.

Vår felles ambisjon er “Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv”.

Verdien av en Oral helse KAG

I september 2017 publiserte Helse- og omsorgsdepartementet en innovasjons- og forskningsstrategi på tannhelsefeltet, “Sammen om kunnskapsløft for oral helse”. Det vises til at kunnskapsutvikling innen oral helse i mange år er blitt hengende etter de andre helsetjenesteområdene. Forskning er en forutsetning for kunnskapsutvikling, og strategien stadfester at forsknings- og innovasjonsaktiviteten innen oral helse må styrkes. Videre vektlegges særlig et behov for en koordinert og langsiktig innsats der det legges til rette for utvikling og etablering av robuste forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, økt flerfaglighet og mer klinisk forskning.

Orale sykdommer som karies og periodontitt rammer så og si hele befolkningen. Hvert år bruker vi betydelige statlige og private midler til tannbehandling. Videre vet vi at oral helse påvirkes gjensidig av øvrige somatiske og psykiske helse- og sykdomsforhold, og av livssituasjon. Formålet med etablering av en Oral helse KAG i Midt-Norge er å tilby gode betingelser for forskning og fagutvikling, og ved dette bidra i oppbyggingen av et robust regionalt fag- og forskningsmiljø innen oral helse. Oral helse KAG skal legge til rette for forskningsprosjekter som skaper grunnlag for bedringer i helsefremmende arbeid, og i diagnostikk, behandling, oppfølging og pleie av pasienter, samt bedre utnyttelse av helsemidlene.