Oral helse KAG er et likeverdig samarbeid med mål om å styrke forskning, fagutvikling og kompetanseheving innen oral helse i Midt-Norge
Oral helse KAG representerer en samling av forskere og klinikere med en spesialisert interdisiplinær ekspertise innen oral helse

Formål

I Midt-Norge er det mange forskningsprosjekter av høy vitenskapelig kvalitet og den kliniske virksomheten er bred. Imidlertid mangler vi en felles tverrfaglig tilnærming og koordinering av disse prosjektene. Ved å formalisere samarbeidet og samle prosjektene i regionen ønsker vi å danne en plattform som fostrer økt samarbeid og kommunikasjon innen fagfeltet, og som igjen styrker vitenskapelig gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt. Oral helse KAG er et samarbeid mellom Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) ved NTNU, Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer ved St. Olavs hospital og Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune.

Vår felles ambisjon er “Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv”.

I Midt-Norge har fagmiljøene ved St. Olavs hospital, NTNU, Kompetansesenteret Tannhelse Midt og Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag gått sammen om å etablere en Klinisk akademisk gruppe (KAG) for oral helse.

Verdien av en Oral helse KAG

I september 2017 publiserte Helse- og omsorgsdepartementet en innovasjons- og forskningsstrategi på tannhelsefeltet, “Sammen om kunnskapsløft for oral helse”. Det vises til at kunnskapsutvikling innen oral helse i mange år er blitt hengende etter de andre helsetjenesteområdene. Forskning er en forutsetning for kunnskapsutvikling, og strategien stadfester at forsknings- og innovasjonsaktiviteten innen oral helse må styrkes. Videre vektlegges særlig et behov for en koordinert og langsiktig innsats der det legges til rette for utvikling og etablering av robuste forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, økt flerfaglighet og mer klinisk forskning.

Orale sykdommer som karies og periodontitt rammer så og si hele befolkningen. Hvert år bruker vi betydelige statlige og private midler til tannbehandling. Videre vet vi at oral helse påvirkes gjensidig av øvrige somatiske og psykiske helse- og sykdomsforhold, og av livssituasjon. Formålet med etablering av en Oral helse KAG i Midt-Norge er å tilby gode betingelser for forskning og fagutvikling, og ved dette bidra i oppbyggingen av et robust regionalt fag- og forskningsmiljø innen oral helse. Oral helse KAG skal legge til rette for forskningsprosjekter som skaper grunnlag for bedringer i helsefremmende arbeid, og i diagnostikk, behandling, oppfølging og pleie av pasienter, samt bedre utnyttelse av helsemidlene.

Hedda Høvik
Forsker
Epost
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Abhijit Sen
Forsker
TkMidt og ISM NTNU
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningsleder
TkMidt
Astrid Kamilla Stunes
Forsker
TkMidt og NTNU
Bjørnar Hafell
Fylkestannlege
Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
Cecilie Bjørkamo Vist
Tannlege
Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
Elisabeth Sæther
Overtannlege
Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
Göran Dahllöf
Professor
TkMidt og Karolinska Institutet
Hedda Høvik
Forsker
TkMidt
Håvard Skjellegrind
Legespesialist (allmennmedisin) og førsteamanuensis
Fastlege Steinkjer kommune og ISM NTNU
Ingrid Løvold Mostad
Klinisk ernæringsfysiolog og forsker
St.Olavs hospital
Jan Gunnar Skogås
Avdelingssjef
Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital
Jan-Magne Gjerde
Forskningskoordinator
Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital
Jorunn Helbostad
Instituttleder
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU
Jostein Halgunset
Rådgiver, overlege (patologi) og professor
Biobank1, St. Olavs hospital og IKOM NTNU
Lars Martin Berg
Tannlege (multidisiplinær odontologi)
TkMidt og Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
Lena Myran
Psykologspesialist (klinisk voksenpsykologi) og phd-kandidat
TkMidt
Line Cathrine Nymoen
Forskningskoordinator
TkMidt
Mads Moxness
Legespesialist (ØNH) og postdoc
Aleris Helse og INB NTNU
Magnus Strømmen
Forsker
TkMidt og Senter for fedmeforskning ved St. Olavs hospital
Marit Fagerli
Klinikksjef
Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer, St. Olavs hospital
Marit Kolberg
Forsker
TkMidt
Nils Petter Fossland
Avdelingssjef
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
Olafur Thorarensen
Tannlege
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
Patrik Cetrelli
Administrerende direktør
TkMidt
Randi Krog Eftedal
Postdoc
TkMidt
Rannveig Sakshaug Eldholm
Overlege (geriatri) og førsteamanuensis
Avdeling for geriatri ved St.Olavs hospital og INB NTNU
Ståle Nordgård
Avdelingssjef og professor
Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og INB NTNU
Thomas Klimowicz
Tannlegespesialist (oral kirurgi og oral medisin) og phd-kandidat
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital og TkMidt
Torill Naavik
Kontorsjef
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU
Vegard Bugten
Overlege (ØNH) og førsteamanuensis
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
Wenche Moe Thorstensen
Overlege øre-nese-hals og førsteamanuensis
Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og INB NTNU
Yi-Qian Sun
Forsker
TkMidt og IKOM NTNU
Øyvind Løveseter Mikkelsen
Avdelingssjef
Biobank1, St. Olavs hospital
St. Olavs hospital
Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer
TkMidt
Kompetansesenteret Tannhelse Midt
Trøndelag fylkeskommune
Den offentlige tannhelsetjenesten
NTNU
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)