Innovere

DigiFrailCare

Bedre helsetjenester til skrøpelige eldre - Kunstig intelligens og neste generasjons pasientjournaler

"DigiFrailCare" retter seg mot digitalisering og bruk av digitaliserte helsedata for å forbedre helsetjenestene for eldre som er i risiko for eller opplever skrøpelighet. Skrøpelighet (frailty) er en aldersrelatert tilstand preget av en kumulativ nedgang på tvers av flere fysiologiske systemer med økende sårbarhet for ugunstige helseutfall og død.  

Vi har som mål å utvikle og prøve ut en maskinlæringsmodell som tar sikte på å oppdage faktorer som bidrar til skrøpelighet i en tidlig fase, og gi støtte til beslutninger for et tverrfaglig team av helsepersonell. DigiFrailCare vil benytte en helhetlig tilnærming og implementere ny kunnskap om samspillet mellom risikofaktorer for forverring av helse og funksjon, inkludert munnhelse og ernæring, generell helse og sykdom, funksjon, polyfarmasi og kognisjon. Vi vil bygge flerdimensjonale risikovurderings- og prediksjonsmodeller for skrøpelighet ved hjelp av helsedata fra HUNT-studiene og utvikle den tverrfaglige tjenesten sammen med Trondheim kommune. Vi vil syntetisere funnene for å gi anbefalinger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Prosjektet består av tre PhD prosjekter fra tre ulike NTNU fakultet, samt et tverrgående postdoktorprosjekt.

Arbeidspakke 1: Oral helse og ernæring hos eldre.

Prosjektet vil undersøke hvordan det står til med munnhelsen til den voksne eldre (≥70 år) befolkningen i Norge. I tillegg til dette har prosjektet som mål å utforske om munnhelsen i denne befolkningsgruppen kan ha sammenheng med underernæring, skrøpelighet og mortalitet. For å kunne undersøke dette vil data fra HUNT 70+ (HUNT4) og HUNT AiT undersøkelsene benyttes.  

Arbeidspakke 2: Bruk av Kunstig intelligens for å forstå helserisiko hos eldre.

Prosjektet har som mål å utvikle en metode som ved bruk av ulike helsedata kan avdekke tidlige tegn til skrøpelighet. Det vil bli lagt vekt på metodens forståelighet slik at den kan brukes som beslutningsstøtte for klinisk praksis. Prosjektet vil benytte HUNT-data, inkludert data på selvrapportert helse og funksjon.  

Arbeidspakke 3: Brukerperspektiver på digital teknologi i tverrfaglig samarbeid i hjemmetjenesten.

Dette prosjektet vil utforske brukerperspektivet på digital teknologi blant ansatte i hjemmetjenesten, og spesielt bruken av digital teknologi i tverrfaglig samarbeid i tjenester rettet mot eldre med skrøpelighet. Prosjektet gjennomføres med en kvalitativ tilnærming, ved bruk av metoder som intervju og observasjonsstudier både av ansatte i hjemmetjenesten og av andre aktører i helsevesenet som samarbeider med hjemmetjenesten. Det teoretiske perspektivet fra studier av vitenskap, teknologi og samfunn vil bli anvendt i analysen av datamaterialet.

Wenche Moe Thorstensen
Overlege øre-nese-hals og førsteamanuensis
Epost
Marit Kolberg
Forsker
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv