Promotere

Oral helse, vitamin D og kognitiv funksjon

Er det noen sammenheng mellom vitamin D, oral helse og demens?

Demens er den største globale utfordringen for helse og omsorg i det 21. århundre. Mild kognitiv svikt kan anses som en tilstand mellom sunn aldring og tidlig demens. Genetiske studier har identifisert mer enn 50 gener som påvirker risikoen for utvikling av Alzheimers sykdom, den vanligste og uhelbredelige demenstypen. Lavere utdanning er den eneste miljøfaktoren som har vist en klar årsakssammenheng med risikoen for Alzheimers sykdom.  

Vi vet svært lite om hvorvidt dårlig oral helse påvirker kognitiv funksjon hos mennesker. I dette prosjektet ønsker vi å identifisere nye risikofaktorer for kognitiv svikt og demens. Hvis nye modifiserbare livsstilsfaktorer identifiseres som årsaksfaktorer, kan disse bli viktige forebyggingsmål i den nasjonale folkehelsepolitikken.  

Vårt overordnede mål er å identifisere nye risiko- og årsaksfaktorer for demens ved å undersøke sammenhenger mellom vitamin D, oral helse og risiko for å utvikle kognitiv svikt og demens. Vi vil bruke data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT2–3–4). I tillegg blir data fra UK Biobank (UKBB) brukt for å bekrefte funnene våre. UKBB-prosjektet inkluderer omtrent 500 000 deltakere over hele Storbritannia.  

Yi-Qian Sun
Forsker
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv