Er det en sammenheng mellom fedmekirurgi og munnhelse?

BAR-ORAL er en longitudinell observasjonsstudie av oral helse hos pasienter som gjennomgår ulike former for fedmebehandling. Her kan du lese mer om prosjektet som er et samarbeid mellom flere fylker, helseregioner og forskningsinstitusjoner. Prosjektet starter i 2024.

Prosjektet

Fedmekirurgi, som i og for seg er et inngrep på mage-tarm, påvirker de fleste av kroppens organsystemer. Slike systemiske effekter kan være ønsket, slik som remisjon av type 2 diabetes eller normalisering av høyt blodtrykk. Men systemeffekter av fedmekirurgi kan også være negative for pasienten, som for eksempel osteoporose grunnet malabsorpsjon, eller økt risiko for alkoholmisbruk som skyldes økt biotilgjengelighet av etanol.

Skjer det noe også i munnhulen? Erfarne fedmeklinikere kan komme til å si nei, men vi har i praksis aldri bedt pasientene hverken gape opp eller dele sine erfaringer. Om man spør tannhelsepersonell, er svaret kanskje like usikkert da de har en enda mer tilfeldig oppfølging av pasientene i årene etter operasjonen. Derimot på sosiale medier for fedmeopererte florerer historier om dårlig oral helse i årene etter inngrepet. Spesielt én erfaring trekkes frem: Tenner som brekker.

Det er fortsatt ikke mye forskning på oral helse hos fedmeopererte, men noe finnes. En del av studiene har imidlertid vesentlige begrensninger. Vi ønsker derfor å etablere en ny studie som følger pasientene prospektivt allerede fra før fedmeoperasjonen og i flere år etter. Prosjektet vil bygge på rike data om pasientenes helse (selvrapporterte data og registerdata), samt kliniske undersøkelser av munnhulen.

Vi vil bruke denne nettsiden som felles plattform både for pasientundervisning og mer generell informasjon om forskningsprosjektets utvikling.

Formål

Sentrale mål for prosjektet er å svare ut ulike kliniske problemstillinger knyttet til pasientenes orale helse. Men formålet strekker seg lenger og henvender seg til interessenter utover det odontologiske miljøet.

Kunnskapen som genereres skal:

 • tilrettelegges for å styrke pasientens grunnlag for et informert samtykke om å la seg operere.
 • spres til fedmeklinikeren for slik å identifisere risikopasienter for orale komplikasjoner og gi tilpassede råd for å forebygge skader.
 • gi helsebyråkraten innsikt i områder for økt tverrfaglighet og tjenesteinnovasjon i skjæringen mellom tannhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
 • gi politikeren grunnlag for å vurdere om dagens stønadsordninger for tannlegebehandling er hensiktsmessige.

Status BAR-ORAL studien

Prosjektet er ennå under utvikling og det er derfor ikke åpnet for deltakelse. Nettsiden oppdateres når prosjektet starter. Studien vil rekruttere deltakere blant pasienter som skal gjennomgå fedmebehandling ved offentlige sykehus i Midt-Norge.

Samarbeidspartnere

 • St. Olavs hospital, Senter for fedmeforskning
 • St. Olavs hospital, Tannteamet
 • Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
 • Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst (TkØ)
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal
 • NTNU, Inst. for klinisk og molekylær medisin
 • NTNU, Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Universitetet i Oslo, Inst. for klinisk odontologi
 • Universitetet i Bergen, Inst. for klinisk odontologi

Formidlingsaktivitet

Publikasjoner

Omtale

Foredrag

 • 3.11.2023: "Fedmekirurgi og oral helse". Norsk Tannlegeforenings landsmøte, Lillestrøm.
 • 14.4.2023: “Hva om vi ba sykehuspasienten om å gape opp? Oral helse ved systemisk sykdom». Fredagsforelesningen, St. Olavs hospital, Trondheim.
 • 27.1.2023: «Fedmekirurgi og oral helse». Fremtidens operasjonsrom-seminaret 2023, Røros.
 • 17.11.2022: «Fedmekirurgi og oral helse». Oral helse KAG-dagen 2022, Trondheim.
 • 21.9.2022: «Fedmekirurgi og munnhelse». Tannhelsedagene 2022 i regi av Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag, Stjørdal.

Undervisning

 • 6.11.2023: "Fedmekirurgi og oral helse". MSc-studiet i Fedme og helse, NTNU.