Er det en sammenheng mellom fedmekirurgi og munnhelse?

BAR-ORAL er en longitudinell observasjonsstudie av oral helse hos pasienter som gjennomgår ulike former for fedmebehandling. Her kan du lese mer om prosjektet som er et samarbeid mellom flere fylker, helseregioner og forskningsinstitusjoner. Prosjektet starter i 2024.

Sammendrag "BAR-ORAL"

Fedmekirurgi, som i og for seg er et inngrep på mage-tarm, påvirker de fleste av kroppens organsystemer. Slike systemiske effekter kan være ønsket, slik som remisjon av type 2 diabetes eller normalisering av høyt blodtrykk. Men systemeffekter av fedmekirurgi kan også være negative for pasienten, som for eksempel osteoporose grunnet malabsorpsjon, eller økt risiko for alkoholmisbruk som skyldes økt biotilgjengelighet av etanol.

Skjer det noe også i munnhulen? Erfarne fedmeklinikere kan komme til å si nei, men vi har i praksis aldri bedt pasientene hverken gape opp eller dele sine erfaringer. Om man spør tannhelsepersonell, er svaret kanskje like usikkert da de har en enda mer tilfeldig oppfølging av pasientene i årene etter operasjonen. Derimot på sosiale medier for fedmeopererte florerer historier om dårlig oral helse i årene etter inngrepet. Spesielt én erfaring trekkes frem: Tenner som brekker.

Det er fortsatt ikke mye forskning på oral helse hos fedmeopererte, men noe finnes. En del av studiene har imidlertid vesentlige begrensninger. Vi ønsker derfor å etablere en ny studie som følger pasientene prospektivt allerede fra før fedmeoperasjonen og i flere år etter. Prosjektet vil bygge på rike data om pasientenes helse (selvrapporterte data og registerdata), samt kliniske undersøkelser av munnhulen.

Vi vil bruke denne nettsiden som felles plattform både for pasientundervisning og mer generell informasjon om forskningsprosjektets utvikling.

Formål

Sentrale mål for prosjektet er å svare ut ulike kliniske problemstillinger knyttet til pasientenes orale helse. Men formålet strekker seg lenger og henvender seg til interessenter utover det odontologiske miljøet.

Design/metode/data

Prosjektet er en prospektiv, longitudinell kohortstudie. Data vil bestå av selvrapporterte data om oral helse, kliniske orale undersøkelser, biologisk materiale både for umiddelbare analyser og biobanking, samt registerdata.

Nytte

 • Kunnskapen skal tilrettelegges for å styrke pasientens grunnlag for et informert samtykke om å la seg operere, og bidra til mer evidensbasert pasientundervisning.
 • Kunnskapen skal spres til fedmeklinikere for slik å identifisere risikopasienter for orale komplikasjoner og gi tilpassede råd for å forebygge skader.
 • Kunnskapen skal deles med tannhelsepersonell som grunnlag for bedre oppfølging av pasientene.
 • Kunnskapen kan gi helsebyråkraten innsikt i områder for økt tverrfaglighet og tjenesteinnovasjon i skjæringen mellom tannhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
 • Kunnskapen skal gi politikeren grunnlag for å vurdere om dagens stønadsordninger for tannlegebehandling er hensiktsmessige.

Samarbeidspartnere

 • St. Olavs hospital, Senter for fedmeforskning
 • St. Olavs hospital, Tannteamet
 • Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
 • Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst (TkØ)
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal
 • NTNU, Inst. for klinisk og molekylær medisin
 • NTNU, Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Universitetet i Oslo, Inst. for klinisk odontologi
 • Universitetet i Bergen, Inst. for klinisk odontologi

Finansiering

 • Regionalt forskningsfond Trøndelag (ES674327)
 • Forskningsrådet (ES720146)
 • Felles forskningsutvalg NTNU/St. Olavs hospital (2023/36515)
 • St. Olavs hospital (2022/11075-7)

Sammendrag "BAR-TEETH"

Dårlig oral helse er et gjentakende tema på ulike sosiale fora for tidligere fedmeopererte pasienter. Pasientene deler erfaringer med tenner som går i oppløsning og påfølgende formidable tannlegeregninger. Prosjektet BAR-TEETH henvender seg systematisk til et utvalg pasienter som har hatt slike negative erfaringer med ønske å forstå bedre hva som kjennetegner oral helse i denne selekterte gruppen.

Design/metode/data

Kvalitativ studie basert på intervjudata supplert med kopier av pasientenes tannlegejournal.

Formål

En bred eksplorering av pasientenes erfaringer med dårlig oral helse etter fedmekirurgi, særskilt med fokus på hva som er barrierer og fasilitatorer for å søke tannbehandling.

Nytte

·        Prosjektet gir forutsetninger for bedre gjennomføring av den longitudinelle kohortstudien BAR-ORAL.

·        Prosjektet kan være hypotesegenererende og peke på mulige faktorer som disponerer for utvikling av oral patologi etter fedmekirurgi.

·        Kunnskapen gir grunnlag for bedre pasientundervisning for pasienter som skal gjennomgå fedmekirurgi.

Samarbeidspartnere

 • St. Olavs hospital, Senter for fedmeforskning
 • Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
 • NTNU, Inst. for klinisk og molekylær medisin

Finansiering

 • St. Olavs hospital (2022/11075-7)

Sammendrag "BAR-VANNTANN"

Pasientens eget kosthold og munnhygiene er en mulighet til å forebygge eller bremse oral patologi etter fedmekirurgi, men betinger bevissthet og egeninnsats fra pasientens side. Dette tilsier at det også bør ha et særskilt fokus i sykehusenes preoperative pasientundervisning. Pasientundervisning er en lovpålagt oppgave, men kvaliteten på og effekten av undervisningen blir i litengrad systematisk undersøkt.

Prosjektet BAR-VANNTANN undersøker effekten av tre ulike undervisningstiltak på pasientenes drikkevaner, rutiner for munnhygiene, kunnskapsnivå og oral helse. De tre undervisningstiltakene er 1) en nettside med tilrettelagt informasjon, 2) gruppebasert undervisning gitt av helsepersonell, og 3) utdeling av goodiebag med relevante vareprøver for å ivareta munnhygienen. Pasientene randomiseres mellom de ulike undervisningstiltakene og data samles prospektivt; preoperativt, samt 6 og 24 måneder etter fedmeoperasjonen.

Formål

Prosjektet kan gi svar både på hvilket av undervisningstiltakene som har størst effekt, samt hva som kjennetegner pasientene som rapporterer effekt.

Design/metode/data

Studien er en prospektiv, grupperandomisert, åpen intervensjonsstudie. Data er primært selvrapporterte.

Nytte

 • For deltakerne i prosjektet kan deltakelse bidra til bedre forståelse og rutiner for munnhygiene og slik gi redusert risiko for oral patologi.
 • Kunnskapen gir grunnlag forbedre pasientundervisning for pasienter som skal gjennomgå fedmekirurgi. Resultatene kan peke på undervisningsmodeller som kan overføres også til andre sykehus og slik gi mer lik informasjon nasjonalt.
 • Prosjektet kan i et videreperspektiv ha overføringsverdi til pasientundervisning på andre tema da det illustrerer ulike undervisningsformer og systematisk evaluering av disse.
 • Informasjonen som deles medpasientene gjør at de har et bedre grunnlag for et informert samtykke til å la seg fedmeoperere.

Samarbeidspartnere

 • St. Olavs hospital, Senter for fedmeforskning
 • Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
 • Sykehuset Namsos, Fedmepoliklinikken
 • Ålesund Sykehus, Fedmepoliklinikken

Finansiering

 • DAM HELSE via Folkehelseforeningen (SDAM_HEL517756)

Prosjektet har mottatt gratis vareprøver (for intervensjonen med utlevering av relevante munnhygieneartikler) fra følgende leverandører:

 • Haleon Healthpartner
 • Karo Healthcare
 • Pharmex
 • SUNSTAR
 • Unilever

Formidlingsaktivitet

Publikasjoner

Omtale

Foredrag

 • 19.3.2024: "Fedmekirurgi og oral helse: Helse i blindsonen". Helse Midt-Norges regionale fedmenettverks årlige seminar, Stjørdal.
 • 3.11.2023: "Fedmekirurgi og oral helse". Norsk Tannlegeforenings landsmøte, Lillestrøm.
 • 14.4.2023: “Hva om vi ba sykehuspasienten om å gape opp? Oral helse ved systemisk sykdom». Fredagsforelesningen, St. Olavs hospital, Trondheim.
 • 27.1.2023: «Fedmekirurgi og oral helse». Fremtidens operasjonsrom-seminaret 2023, Røros.
 • 17.11.2022: «Fedmekirurgi og oral helse». Oral helse KAG-dagen 2022, Trondheim.
 • 21.9.2022: «Fedmekirurgi og munnhelse». Tannhelsedagene 2022 i regi av Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag, Stjørdal.

Undervisning

 • 6.11.2023: "Fedmekirurgi og oral helse". MSc-studiet i Fedme og helse, NTNU.