Hva skjer med munnhelsen etter fedmekirurgi?
Og like viktig: Hvordan er munnhelsen i utgangspunktet, før man lar seg operere?

Av Magnus Strømmen, forsker/prosjektleder
TkMidt og St. Olavs hospital
Magnus.Strommen@stolav.no


Dette er et felt det er forsket lite på. Vi forbereder derfor en større observasjonsstudie, BAR-ORAL, for å undersøke om det er sammenheng mellom den kirurgiske behandlingen og munnhelsen. Kunnskapen er relevant for å:

Vurdere om tannlege eller tannpleier bør bli del av den tverrfaglige pasientoppfølgingen
Gi pasientene et godt nok kunnskapsgrunnlag for å fatte beslutning om kirurgi
Gi grunnlag for å forebygge uheldige senvirkninger
Vurdere om dagens stønadsordninger for tannlegebehandling er hensiktsmessige

Informasjonsbrosjyrer

For pasienter
PDF-versjon av brosjyre om munnhelse spesielt utviklet for pasienter som skal gjennomgå fedmekirurgi.
NorskNordsamiskEngelsk
For helsepersonell
Trykkeklar versjon av brosjyren som kan sendes til eget trykkeri. Du kan laste den ned nedenfor.
NorskNordsamiskEngelsk

Ytterligere informasjon

Vi vet ennå lite om sammenhengen mellom munnhelse og sykdommer som behandles i spesialisthelsetjenesten. En medvirkende faktor er tannhelsetjenestens organisering på sidelinjen av resten av helsevesenet, dominert av private aktører og fri prissetting. Mens privatøkonomi ikke representerer noen terskel for behandling i spesialisthelsetjenesten, ser mange til lønnskontoen før man bestiller kontroll eller behandling hos tannlegen. Et annet hinder for kunnskap er at tannhelsetjenestens virksomhet ikke rapporteres til sentrale helseregistre. Det gjør det vanskelig å se eventuelle sammenhenger mellom munnhelse og annen sykdom eller behandling.

Kunnskap om slike sammenhenger er spesielt relevant å undersøke for sykdommer eller behandling som har systemiske effekter. Systemisk betyr her at sykdom/behandling ikke er begrenset til et enkelt organ, men påvirker ulike organsystemer i kroppen. Fedme er en slik systemisk sykdom som påvirker nesten hele kroppen. Det samme gjelder den kirurgiske behandlingen av fedme som gir både fysiologiske effekter og tvinger frem ny atferd som potensielt påvirker munnhelsen.

Utredning for og oppfølging etter fedmekirurgi skal være tverrfaglig. Dette er ulikt organisert ved ulike sykehus, men oralmedisin er ikke del av denne tverrfagligheten. Som klinikere har vi kanskje heller ikke hørt pasienter klage over munnhelsen, men det kan også ha sammenheng med at vi ikke spør. Vi finner primært ting vi leter etter.

Nedenfor har vi gitt noen argumenter for hvorfor vi bør fokusere mer på munnhelse. Når vi samtidig vet at pasienter på sosiale fora deler erfaringer om vesentlig forverret munnhelse, tilsier dette at her trenges det forskning.

Fedme – en spesielt sårbar pasientgruppe?
En del sykdommer er nært knyttet til levevaner og sosioøkonomiske forskjeller i samfunnet. Dette gjelder både for munnsykdommer og fedme. En privatorganisert tannhelsetjeneste kan for grupper med særskilte utfordringer og dårlig råd bidra til underbehandling og tapt forebygging.

Vi vet at utbredelsen av karies (hull i tennene) stiger med økende BMI og at det er høy forekomst av tannkjøttbetennelse hos de tyngste. Ubehandlet kronisk tannkjøttbetennelse gir tap av tannfeste, men også økt risiko for sykdom i andre organer slik som hjertesykdom. Videre er andre sykdommer, som diabetes og depresjon, knyttet til fedme og kan i seg selv også disponere for dårlig munnhelse. I andre tilfeller er det behandling av de fedmerelaterte sykdommene som indirekte påvirker munnhelsen, som ved bruk av legemidler som svekker spyttproduksjonen.

Bildet kompliseres ytterligere av at tennene kan ha tatt skade av tidligere kosthold og eventuelle spiseforstyrrelser. Vi vet også at tannbehandlingsangst er mer utbredt blant de med fedme og kan bidra til at mange utsetter å bestille time til kontroll eller behandling.

Er fedmekirurgi assosiert med oral sykdom?
Det er i dag lite forskning på oral helse hos fedmeopererte. Det foreligger imidlertid kortvarige studier som viser økt forekomst av syreskader, karies og betennelse i tannkjøtt allerede 6 måneder etter operasjon. Det er også målt redusert spyttsekresjon hos fedmeopererte. Den eksisterende forskningen har imidlertid flere begrensninger: Studiene er få, baseres på få deltakere, har kort oppfølgingstid, og forskerne har i liten grad skilt mellom ulike fedmekirurgiske operasjonsprosedyrer.

Med fedmeoperasjonen skjer det også endringer i spisemønsteret. Mange må øke måltidsfrekvensen til hyppige små måltider. Drikke blir inntatt mellom måltidene både av hensyn til det begrensede magevolumet og for å unngå dumping. Dette forlenger syreeksponeringen på tannemaljen og kan være årsak til syreskader/erosjon, svakere tenner og økt karies. Om vann erstattes med syreholdige drikkeprodukter bidrar dette til unødvendig mye syreeksponering. Noen pasienter sliter også med oppkast, som også gir syreangrep på tennene.

Andre forhold av potensiell betydning for munnhelse etter fedmekirurgi er betennelser, spyttets komposisjon og sammensetningen av mikroorganismer i munnhulen. Dette vet vi ennå lite om betydningen av.

Prosjektet har til hensikt å øke kunnskapen om munnhelse hos mennesker som søker fedmebehandling i spesialisthelsetjenesten. For å få til dette vil BAR-ORAL prosjektet følge pasienter som gjennomgår ulik fedmebehandling med gjentatte munnhelseundersøkelser gjennom ti år. Kartleggingen skjer bredt og omfatter både tenner, tannkjøtt, slimhinner og spytt.

For bedre å forstå samspillet mellom oral helse, fedme og annen sykdom/behandling vil prosjektet samle biologisk materiale til en biobank parallelt med undersøkelsene av munnhelse. Deltakernes helse vil også kobles med data fra sentrale helseregistre.

Prosjektet er ennå under utvikling og det er derfor ikke åpnet for deltakelse. Nettsiden oppdateres når prosjektet starter. Studien vil rekruttere deltakere blant pasienter som skal gjennomgå fedmebehandling ved offentlige sykehus i Midt-Norge.

 • St. Olavs hospital
 • Senter for fedmeforskning, Kirurgisk klinikk
 • Tannteamet, Klinikk for øre, nese, hals og kjeve
 • Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
 • Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst (TkØ)
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal
 • NTNU, Inst. for klinisk og molekylær medisin, og Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Universitetet i Oslo, Inst. for klinisk odontologi
 • Universitetet i Bergen, Inst. for klinisk odontologi

Omtale

 • «Oral helse hos fedmeopererte». Den norske tannlegeforenings Tidende nr 4, 2023.

Les mer

Foredrag

 • 14.4.2023: “Hva om vi ba sykehuspasienten om å gape opp? Oral helse ved systemisk sykdom». Fredagsforelesningen, St. Olavs hospital, Trondheim.
 • 27.1.2023: «Fedmekirurgi og oral helse». Fremtidens operasjonsrom-seminaret 2023, Røros.
 • 17.11.2022: «Fedmekirurgi og oral helse». Oral helse KAG-dagen 2022, Trondheim.
 • 21.9.2022: «Fedmekirurgi og munnhelse». Tannhelsedagene 2022 i regi av Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag, Stjørdal.

Er det en sammenheng mellom fedmekirurgi og munnhelse?

Her finner du informasjon om mulige mekanismer som kan påvirke munnhelsen etter fedmekirurgi og hvordan du kan forebygge skader på tennene.

Munnhelsens utgangspunkt

Mye forskning viser en sammenheng mellom høyere BMI og dårlig munnhelse.

Såfremt det er slik at fedmekirurgi påvirker forhold i munnen, kan dette forverre orale sykdommer og tannskader som allerede er tilstede. I en del tilfeller er ikke pasienten selv klar over forhold ved munnhelsen, enten fordi tilstander ikke gir symptomer eller fordi man ikke har vært til tannkontroll på en tid.

Fedme og hull (karies)

Allerede fra seksårsalderen er hull i tennene mer utbredt ved fedme. Dette ses også i de permanente tennene.

Hull oppstår når bakteriebelegg (noen ganger omtalt som biofilm eller plakk) blir liggende for lenge på tannoverflaten. Bakteriene i belegget produserer syre når de bryter ned karbohydrater i maten. Såfremt plakket blir liggende lenge, vil det løse opp tannemaljen og man får hull. Slike bakterier finnes i munnen vår til enhver tid.

Spytt er en viktig del av vårt naturlige forsvar mot hull. Spyttet renser tennene og hjelper til å fjerne bakteriebelegg. Det tilfører også mineraler som styrker tannemaljen.

Om plakk blir liggende lenge, vil kariesangrepet fortsette innover i tannen. Ubehandlet vil også den delen av tannen som inneholder nerver og blodkar (pulpa) angripes. Går det så langt, blir det nødvendig å utføre rotfylling. Da borer man bort kariesangrepet, renser ut nervene og blodkarene, før man fyller rot og tann med fyllingsmateriale. I verste fall må tannen trekkes.

Om man endrer spise-/drikkevaner og opprettholder god munnhygiene, kan et kariesangrep stoppes. Det som var et begynnende hull i emaljen kan da i beste fall stå uendret livet ut.

Fedme og syreskader (erosjoner)

Syreskader eller erosjoner er tap av tannsubstans forårsaket av langvarig lav pH i munnen. Når tannemaljen utsettes for syre vil det felles ut mineraler. Dette gjør emaljen mykere og mer utsatt for både for slitasje og karies. Fall i pH skjer naturlig etter inntak av mat og drikke. Under friske forhold vil spytt – og tid – bidra til å nøytralisere munnens pH igjen. Tilstrekkelig pause mellom måltidene er derfor essensielt for å forhindre syreskader.

Tannemaljen

Dette gir risiko for syreskader

Flere forhold gjør at personer med fedme kan være mer utsatt for syreskader.

Sure oppstøt/refluks

Halsbrann og sure oppstøt er noe alle kan oppleve en gang iblant, men det også være symptom på gastroøsofagal reflukssykdom. Normalt vil den store muskelen vi kaller mellomgulvet og en lukkemuskel øverst i magesekken beskytte mot lekkasje av mageinnhold opp i spiserøret. Ved fedme kan mekanisk press mot magesekken gjøre at mageinnhold likevel presses opp. Såfremt mageinnhold når munnhulen, vil den sterke syren fra magesekken kunne skade tannemaljen. Magesyre har svært lav pH og er utfordrende å nøytralisere for spyttet.

Spiseforstyrrelser

Ved bulimi vil noen fremkalle oppkast for å kvitte seg med kalorier i etterkant av spiseepisoder. Med oppkast følger også magesyre som sliter på tannemaljen. Slike skader kan øke ytterligere for pasienter som pusser tennene kort etter å ha kastet opp siden tannemaljen er ekstra sårbar inntil pH i munnen er nøytralisert.

Inntak av sure drikker

Mange drikkevarer er enten naturlig sure (fruktjuice) eller er tilsatt syrer som gir lav pH. Måten man drikker på har stor betydning for i hvor stor grad dette påvirker munnens pH. Smådrikking gjennom dagen av sure drikker er mye verre enn for eksempel å drikke et glass til maten.

Fokuset på å unngå kalorier kan ha ført til at mange drikker sukkerfri brus eller smaksatt vann uten bekymring. Slike drikker kan inneholde ulike syrer (sitronsyre, fosforsyre) for smakens del. Samtidig er de tilsatt søtstoff som maskerer den sure smaken. Disse syrene gir svært lav pH i munnen. Både energidrikker og sukkerfri saft kan også ha lav pH.

Kullsyre, som er CO2 løst i vann, er en veldig svak syre som ikke påvirker pH i særlig grad. Kullsyre er et mindre problem for tennene enn syrene som tilsettes for smakens del.

KategoriProduktpH
BrusCoca Cola2,5
Pepsi Max, Cola Zero, Sprite Zero, Urge2,9
VannSpringvann7,7
Farris Blå naturell5,2
Bon Aqua Lemon (kullsyre)5,8
Bon Aqua Silver Lemon (uten kullsyre)3,3
Olden Dråpe villbringebær (uten kullsyre)3,1
JuicedrikkerSunniva appelsinjuice3,8
Sunniva eplejuice3,6
Ref: Birkeland et al. Surhet og bufferevne hos ulike drikkevarer på det norske markedet (2011)

Fedme og tannkjøttbetennelse (periodontitt)

Tannkjøttet er viktig for at tannrøttene skal være friske og at tannen har godt feste. Normalt slutter tannkjøttet tett rundt tannen. Dersom plakk og bakterier får samle seg over tid på tannen, kan det gjøre tannkjøttet betent. På sikt kan det oppstå en lommedannelse mellom tann og tannkjøtt. Betent tannkjøtt har lett for å blø, for eksempel ved tannpuss.

Såfremt plakk ikke fjernes, vil lommene rundt tennene bli dypere. Disse er et eget vekstmiljø for ulike bakterier og er vanskelige å rengjøre på egenhånd. Bakterier som vokser ved tannrøttene skiller ut stoffer som forsterker betennelsen i tannkjøttet. Dette kan utvikles til en kronisk betennelsessykdom, periodontitt. Den økende lommedybden langs tannroten svekker samtidig tannens feste. Ubehandlet periodontitt vil gi løse tenner og i verste fall tanntap.

Det er en sammenheng mellom fedme og periodontitt; risiko stiger ved høyere BMI. Tilstandene har til felles at de bidrar til utskillelse av betennelsesstoffer som blant annet disponerer for hjerte-/karsykdom. De som i tillegg har diabetes eller røyker, har ytterligere risiko for periodontitt.

Fysiologiske mekanismer

Fedmekirurgi forårsaker en rekke systemeffekter i kroppen. Med systemeffekt menes hvordan operasjonen påvirker flere organsystemer enn bare fettvevet. Slike systemeffekter kan være positive, tenk bare på bedring i høyt blodtrykk og type 2 diabetes. Andre systemeffekter er negative, slik som benskjørhet og økt risiko for alkoholmisbruk.

Vi vet i dag ikke sikkert om det er de fysiologiske effektene ved fedmekirurgi som påvirker munnhelsen eller om endringer i munnhelse primært er forårsaket av pasientenes endrede spise- og drikkemønster. Basert på det vi tror vi vet, som er en kombinasjon av forskning, klinisk skjønn og observasjoner fra klinikken, ønsker vi likevel å peke på mulige mekanismer.

Oppkast og oppgulp

Oppkast er for mange et forbigående fenomen etter gastric sleeve. Den nye magesekken er i utgangspunktet smal og kan være hoven i tiden etter inngrepet. Oppkast pleier å gå over når man blir bedre kjent med hvilken mat man tåler, hvordan konsistensen bør være, hvor godt den bør tygges og hva som er riktig mengde.

For noen pasienter vil imidlertid oppkast eller oppgulp være et vedvarende problem. Hvis dette skjer, bør du kontakte klinikken som opererte deg og be om time til ernæringsfysiolog. Magesyren i oppkastet kan gi pH-fall i munnhulen og disponere for syreskader (erosjoner).

Refluks og halsbrann

Halsbrann er symptom på gastroøsofagal reflukssykdom, som er en kjent komplikasjon til gastric sleeve. Magesyren vil gi pH-fall i munnhulen og disponere for syreskader (erosjoner). Det kan være en glidende overgang mellom hva som er refluks og hva som er oppgulp av mat. Ikke alle med refluks opplever nødvendigvis like sterke symptomer (halsbrann), men en tannlege vil raskt kunne se om du har utviklet syreskader.

Refluks er ikke bare skadelig for tennene, men også uheldig for helsen ellers og bør behandles. I enkelte tilfeller der medikamentell behandling ikke fører frem, blir sleeve-pasienter reopererte.

Munntørrhet

Spyttet spiller en uhyre viktig rolle for munnhelsen! Spytt er et naturlig rensemiddel for tennene og bidrar til at matrester løsner. Umiddelbart etter tannpuss legger spyttet en beskyttende proteinfilm over tennene. Spytt er også avgjørende for pH-balansen i munnhulen og tilfører også kalsium og fosfat som styrker tannemaljen. Slik reduserer spytt risiko både for hull og syreskader.

Voksne produserer 0,5-2 liter spytt i løpet av døgnet. En rekke faktorer påvirker hvor mye spytt som produseres. For eksempel produserer vi mindre spytt når vi sover og mer når vi spiser; flere legemidler svekker spyttproduksjonen; og spyttproduksjonen avtar dessuten med økende alder. En del pasienter klager over opplevd munntørrhet etter fedmeoperasjonen.

Munntørrhet kan være av en slik grad at det kvalifiserer for diagnosen hyposalivasjon. Hyposalivasjon er basert på funn av spyttsekresjon under visse grenseverdier samt en subjektiv opplevelse av munntørrhet.

Symptomer på munntørrhet er

Økt behov for å drikke på natt
Problemer med å tygg eeller snakke
Nedsatt eller endret smakssans
Gjentatte soppinfeksjoner i munnen
Tørre, såre og sprukne lepper
Økt forekomst av karies og syreskader

Opptak av næringsstoffer

Fedmekirurgi påvirker opptak av en rekke næringsstoffer, blant annet jern, folat, kalsium og vitamin D. Det er lite kjent om dette påvirker munnhulen. Vi vet imidlertid at redusert opptak av kalsium og vitamin D sammen med hormonelle endringer etter operasjonen utgjør en risiko for utvikling av benskjørhet. Benskjørhet og tannkjøttbetennelse (med tap av tannfeste) er sykdommer som er assosierte med hverandre.

Munnens mikroorganismer

Kombinasjonen av fuktighet, temperatur og en jevn tilførsel av næringsstoffer gjør at munnen er et fantastisk miljø for mikroorganismer! Mikroorganismene organiserer seg i biofilm eller plakk, strukturer omgitt av slim som beskytter dem og gir stabile vekstmiljø. Slike biofilmer fester seg til den synlige delen av tannen, men kan også feste seg i kanten mellom tann og tannkjøtt. Om disse ikke fjernes, oppstår betennelser og etter hvert også dypere lommer mellom tann og tannkjøtt. Disse lommene skaper gode forhold for ytterligere bakterievekst.

Vi vet at fedmekirurgi påvirker sammensetningen av bakterier i munnhulen, men vi vet lite om dette påvirker munnhelsen.

Betennelse (inflammasjon)

Fedme og tannkjøttbetennelse har noe felles. Begge tilstandene fører til økt utskillelse av betennelsesstoffer som blant annet disponerer for hjerte-/karsykdom. Vi tror dessuten at betennelsen i fettvevet forverrer betennelsen i tannkjøttet. Slik sett kunne man se for seg bedring i eventuell tannkjøttbetennelse etter fedmekirurgi.

Studiene på dette er noe begrenset. De viser faktisk en forverring i tannkjøttbetennelse på kort sikt, men kanskje en bedring på lengre sikt. At det forverres på kort sikt kan ha å gjøre med en viss ‘treghet i systemet’ – det tar tross alt litt tid før det blir en vesentlig reduksjon i fettvev. Samtidig er munnen kort etter operasjonen utsatt for andre endringer, for eksempel forbigående plager med oppkast og overgang til myk mat som bidrar til mer plakkdannelse.

Det er viktig å holde rent mellom tennene. Bruk tanntråd, mellomrombørster og tannkoster tilpasset dine behov.

Spise og drikkevaner

Fedmekirurgi skaper store fysiologiske endringer i mage og tarm som mer eller mindre tvinger frem et annet spise- og drikkemønster. Operasjonen får følger både for hva man kan spise, hvordan og hvor ofte man må spise. Men også hva og hvordan man kan drikke vil kunne påvirkes av operasjonen.

Disse endringene kan få konsekvenser for munnhelsen. Er man oppmerksom på disse sammenhengene, tror vi imidlertid at munnhelseproblemer kan forebygges.

Spisevaner

Det nye kostholdet utfordrer munnhelsen på flere måter.

Myk mat

Den første tiden etter operasjonen vil du bli anbefalt å spise myk mat og å bruke lang tid på måltidene. Myk mat fester seg lettere til tennene og gir grunnlag for bakterier og plakk.

Hyppige måltider

En av de største utfordringene for munnhelsen er trolig behovet for små og hyppige måltider etter fedmekirurgi. Etter et måltid faller pH i munnhulen så lavt at tannemaljen blir sårbar. I slike perioder vil tannemaljen mykes opp da kalsium og fosfat felles ut (den røde sonen på figuren nedenfor).

Se figur

Gitt at man har normal spyttproduksjon og lar det gå tilstrekkelig lang tid mellom måltidene, vil spyttet både nøytralisere pH og tilføre mineraler som restaurerer tannemaljen. Om man øker måltidsfrekvensen eller småspiser (se neste figur), kan det forlenge syreeksponeringen i munnhulen, det vil si tiden man er i rød sone. Dette gjør tannemaljen mer sårbar.

Se figur

Matvalget spiller selvsagt en rolle da ikke all mat er sur i utgangspunktet. Mange typer frukt – som jo ernæringsmessig er viktig for helsen – har til dels svært lav pH. Dette gjelder for eksempel sitrusfrukter, druer, epler og kiwi. Men alle typer karbohydrater i kosten kan i praksis være næring for munnens bakterier. Disse bakteriene produserer selv syre som tærer på tannemaljen.

Drikkevaner

Nye drikkevaner kan også bli en utfordring for munnhelsen. Man blir gjerne anbefalt ikke å drikke samtidig med måltidet, men heller drikke en halvtime før og etter at man har spist. Anbefalingen kommer av at det begrensede magevolumet gjør at man må prioritere å få i seg tilstrekkelig næring, men samtidig drikke kan også påvirke fordøyelse og dumpingtendens.

En del vil ha utfordringer med å få i seg tilstrekkelig væske etter operasjonen, noe som gjør at man smådrikker store deler av dagen. Munntørrhet kan også være en faktor som gjør at man ønsker å ha drikke tilgjengelig gjennom dagen, og i noen tilfeller også på natten.

Med et drikkemønster preget av hyppige, små inntak gjennom store deler av dagen blir det uhyre viktig at man ikke samtidig tilfører munnen syre eller karbohydrater. Vi vet at mange konsumerer mye sukkerfri colaprodukter. Cola er tilsatt fosforsyre som har svært lav pH. Om cola er førstevalget - og man smådrikker det - vil det i praksis gjøre at tennene er i et syrebad store deler av dagen. Både fruktjuice, energidrikker og sukkerfri saft kan også ha lav pH.

Andre drikker gjerne flaskevann med smak. Slike produkter er ofte tilsatt sitronsyre som også gir en skadelig lav pH i munnen. Sitronsyren gir smak, men kjennes ikke så veldig sur da vannet kan være smaksatt med søtstoffer som maskerer det.

Et tips om du må drikke brus er å drikke det i én omgang. Ta gjerne et par munnfuller vann etterpå for å skylle bort noe av syrerestene. Har du syreskader fra før, kan du skåne tennene ved å drikke med sugerør.

Kullsyre, som er CO2 løst i vann, er en veldig svak syre som ikke påvirker pH i særlig grad. Kullsyre er et mindre problem for tennene enn syrene som tilsettes for smakens del.

KategoriProduktpH
BrusCoca Cola2,5
Pepsi Max, Cola Zero, Sprite Zero, Urge2,9
VannSpringvann7,7
Farris Blå naturell5,2
Bon Aqua Lemon (kullsyre)5,8
Bon Aqua Silver Lemon (uten kullsyre)3,3
Olden Dråpe villbringebær (uten kullsyre)3,1
JuicedrikkerSunniva appelsinjuice3,8
Sunniva eplejuice3,6
Ref: Birkeland et al. Surhet og bufferevne hos ulike drikkevarer på det norske markedet (2011)

Psykologiske faktorer

Det er også faktorer knyttet til måten man tenker på som vi ser for oss kan ha betydning for munnhelsen etter fedme.

Tannbehandlingsangst

Å være til tannlege innebærer for de fleste en grad av ubehag eller stress. Det kan dreie seg om sårbarheten når man ligger på ryggen mens en annen person er langt innenfor normale intimitetsgrenser. Man kan også kjenne uro knyttet til at det fort kan koste en del penger. Tannbehandlingsangst er derimot noe helt annet og er faktisk en egen diagnose, odontofobi.

Tannbehandlingsangst er en gjennomgripende og overdreven frykt av et slikt omfang at det gir konsekvenser. Vanlige konsekvenser er at man unngår tannbehandling og ofte kun oppsøker tannlege i akutte tilfeller. Utsettelsen har da ofte ført til at tannbehandlingsbehovet har blitt mye mer omfattende enn om man oppsøkte tannlege ved første symptom eller gikk til kontroller rutinemessig.

Årsakene til tannbehandlingsangst varierer. Mange har hatt negative erfaringer hos tannlege i ung alder (skoletannlegen). Andre har opplevd overgrep i nære relasjoner, og da kan situasjonen hos tannlegen bringe frem følelser fra tidligere traumer. Konsekvensene av tannbehandlingsangst kan påvirke livet på mange områder. Mange opplever sterk skam da de jo ‘vet’ at de egentlig burde gått til tannlege. Noen holder seg unna sosiale sammenhenger såfremt tenner i front av munnen mangler eller har synlige skader. Og en del selvmedisinerer seg for å holde ut konstant tannverk eller betennelser. Bekymringen om at ens egen angst også kan påvirke barnas forhold til tannlegen, skaper ytterligere en bekymring.

Studier har vist at tannbehandlingsangst er mer utbredt ved fedme. Dette gir et dårlig utgangspunkt siden fedmekirurgi trolig øker risiko for orale sykdommer, og dermed også økt behov for tannbehandling. Pasienter med tannbehandlingsangst har dessuten trolig dårligere tannhelse allerede før operasjonen. Det er dermed grunn til å tro at pasienter som skal fedmeopereres og som har tannbehandlingsangst, representerer en ekstra sårbar gruppe blant pasientene.

Det er imidlertid hjelp å få. Den offentlige tannhelsetjenesten har tilbud spesielt rettet mot pasienter med tannbehandlingsangst. Både tannlege, fastlege og psykolog kan henvise til slike tilbud, men du kan også ta kontakt selv. Se www.tooinfo.no for mer informasjon og kontaktopplysninger. Det er dessuten også mange tannleger i privat praksis som har ekstra kompetanse innen tannbehandlingsangst, og som vil legge til rette for en trygg og god behandling på tross av pasientens utfordringer såfremt du formidler at du har et komplisert forhold til slik helsehjelp.

Tannskrekk er en gratis app som kan lastes ned på mobiltelefon. Den er et hjelpemiddel for de som vegrer seg for å oppsøke tannbehandling og kan hjelpe deg å se måter man kan tilpasse besøket hos tannlege slik at det blir mer overkommelig.

Skam

Mange med fedme har kjent på mye skam knyttet til å være stor og falle utenfor samfunnets normer. At egne forsøk på å endre levevaner ikke har resultert i varig vekttap, kan gi en opplevelse av maktesløshet. Samfunnets mer eller mindre eksplisitte forventninger om at kroppsvekt nærmest kan kontrolleres av viljestyrke, gir næring til denne maktesløsheten. For en del er skammen så stor at man for eksempel velger å ikke dele med andre at man fedmeopereres.

Tennene er et annet område man kan oppleve å komme til kort. Vi eksponeres daglig for influensere med blekede og til dels fiktive tenner, og for deler av tannhelsetjenesten har kosmetisk tannbehandling blitt et viktig marked. Slik ser vi i mindre og mindre grad hva som er naturlige tenner, både med tanke på farge, form og stilling. Om man i tillegg har hatt utfordringer med munnhelsen – og hvis utfordringene forverres etter fedmekirurgi – kan tennene bli enda et element man skammer seg over. Skammen kan til og med bli et hinder for å gå til tannlege.

Skam sitter dypt i oss og er ikke noe som forsvinner bare ved å tenke litt annerledes. Men når man «forhandler» med sin egen skam om å gå til tannlegen, kan kunnskap om sammenhengene faktisk spille en rolle. Bruk informasjonen på disse sidene til å gjøre terskelen lavere for å oppsøke tannbehandling.

Systemutfordringer

Forhold som er helt utenfor individets kontroll kan også ha betydning for denne pasientgruppens munnhelse.

Tannhelsetjenestens organisering

Norsk helsevesen er et universelt, offentlig finansiert tilbud – med noen unntak. Ett av unntakene er tannhelsetjenester for voksne. Likevel mener mange at tannhelsetjenesten fungerer godt da tannhelsen i Norge i mye mindre grad enn tidligere speiler geografiske og inntektsmessige forskjeller.

Samtidig vet vi at både fedme og dårlig munnhelse har en viss sammenheng med sosiale forskjeller. Om det da i tillegg er slik at forhold knyttet til fedmeoperasjonen ytterligere svekker tannhelsen, kan dette slå uheldig ut for pasienten. Dette forutsetter forskning hvor vi også tar diagnose og behandling i betraktning, ikke bare hvor folk bor i landet og hva de tjener.

Ideelt sett er en fedmepoliklinikk en bredt sammensatt, tverrfaglig enhet. Odontologi er imidlertid ikke representert i fagporteføljen. Dette kan i og for seg forsvares med at med at munnhelse ikke er nevnt i de internasjonale retningslinjene for fedmekirurgi. Men vi vet også at munnhelse i liten grad har fokus i sykehus. Dette gjør at få, om noen i det hele tatt, systematisk spør pasientene om tennene. For sykehuspasienter med sammensatte helseutfordringer og hvor oral helse er en del av kompleksiteten, vil en tettere integrering av odontologi i sykehus bidra til den sømløshet vi ellers strekker oss etter ved sykehusbehandling.

Et minst like stort problem er at tannbehandling i regelen skjer til selvkost. Tatt i betraktning at mange som har slitt med fedme gjennom livet også har redusert arbeidsevne og dårlig økonomi, øker sjansen for at man bortprioriterer forebyggende kontroller og behandling på et tidlig tidspunkt. På lang sikt blir utfallet mer omfattende tannskader. Valget kan da komme til å stå mellom store kostnader eller tapt tyggefunksjon. Tapt tyggefunksjon påvirker i neste omgang matvalg, og til syvende og sist den generelle helsen.

Et tiltak som er ment å avhjelpe er HELFOs bestemmelser om tilstander som gir rett til stønad til tannbehandling. Spørsmålet er om stønadsbestemmelsene treffer godt nok for det som er vanlige orale problemstillinger etter fedmekirurgi. For å få svar på dette trenges mer omfattende studier som følger fedmeoperertes helse fra før inngrepet og flere år etterpå.

Forskningsfronten

Så langt er det relativt lite forskning på munnhelse etter fedmekirurgi og en del av de eksisterende studiene har klare begrensninger.

En svakhet ved flere studier er at de har ikke fulgt pasientene tilstrekkelig lenge etter fedmeoperasjonen. For eksempel har flere studier av kariesutvikling etter fedmekirurgi kun et halvt års oppfølging av pasientene. Skulle det være slik at risiko for hull i tennene øker etter operasjonen, vil det uansett neppe skje på bare noen måneder. Slik sett vil slike studier som ikke påviser noen klar sammenheng kunne bidra til å gi falsk trygghet.

Et grunnleggende problem for å forstå sammenhengene mellom munnhelse og annen sykdom og behandling, er at tannbehandling i Norge ikke rapporteres til sentrale helseregistre.

Helse- og omsorgsdepartementet har ved gjentatte anledninger pekt på oral helse som et felt det må forskes mer på, og særskilt i sammenheng med andre sykdomsforhold. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med fedmekirurgi gitt at operasjonene representerer en vesentlig økning i risiko for oral sykdom.